Người dùng có thể download các phần mềm và tài liệu sau:

hearme Phần mềm quản trị

  1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labsofthings.hearme
  2. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hearme/id1281263555?ls=1&mt=8

Phiên bản cũ

Hearme Station v1.4.2

hearme station Phần mềm hearme station

  1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.hearme.device
  2. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hearme-station/id1296273750?mt=8

User guide Hướng dẫn lắp đặt

  1. Hướng dẫn lắp đặt máy đứng loại SMB-*: User-Manual_SMB
  2. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DMB-*: User-Manual_DMB
  3. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DAL-*: User-Manual_DAL

User guide Catalue sản phẩm

Thiết bị đầu cuối: hearme_device_2017

Hearme for DevelopersHearme for Developers

Tài liệu/Docmunent: Hearme for Developers APIs