logo hearme

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.4

Phiên bản 1.4.5

Phiên bản 1.5

Phiên bản 1.5.5

  • Tách trường liên hệ thành khảo sát con.
  • Linh hoạt thay đổi thứ tự câu hỏi phụ trong các khảo sát con
  • Thay đổi vị trí ảnh trong bộ sưu tập
  • Xuất báo cáo đầu đủ

Phiên bản 1.6.0

  • Thêm kênh khảo sát Web
  • Thêm kênh khảo sát qua Email/ Gửi email khảo sát cho khách hàng.
  • Thêm phần quản lý thông tin khách hàng
  • Cập nhật thêm phần lời cảm ơn.