logo hearme

Phiên bản 1.5.5

  • Nâng cấp bộ lọc khảo sát con trong trang "Thống kê khảo sát"
  • Thêm khảo sát con để nhập thông tin liên hệ của khách hàng
  • Linh hoạt thay đổi thứ tự câu hỏi phụ trong các khảo sát con
  • Thay đổi vị trí ảnh trong bộ sưu tập bằng cách gắp thả
  • Xuất báo cáo có đầy đủ dữ liệu khảo sát phụ